Aksionet dhe dividentet

Aksionet

Informacion rreth aksioneve

Simboli i aksioneve: MELR
Numri i aksioneve deri ne Qershor 30, 2009: 3,765,361
Vlera emerore per aksion: 41.73 EUR (10,000 SIT)

Aksionet e kompanise se sistemit Poslovni sistem Mercator, d.d, jane listuar ne Burse - tregu kryesor ne Ljubljane Stock Exchange.

Dividentet

Dividentet e paguara ne vit

Viti Sasia e dividenteve
  Dividentet bruto per aksion (ne SIT) Dividentet bruto per aksion (ne EUR)
2001 300 1.4
2002 400 1.8
2003 450 1.9
2004 500 2.1
2005 318 1.3*
2006 600 2.5
2007 958.56 4
2008 1018.47 4.25
2009 1078.38 4.50

*Ky deviacion i nje rasti te vetem ne 2005 u shkaktua nga nje arsye e lidhur me relaksimin e taksave.

Politika e Dividenteve

Ne takimin e 17 Prill 2007, bordi mbikqyres paraqiti politiken dividente te Poslovni sistem Mercator per periudhen 2007-2010. Bazuar ne politiken e re te adoptuar dividente, bordi mbikqyres dhe bordi drejtues do te propozojne ne Asamblene e Aksionereve ne vitet 2007-2010 pagesen e dividenteve ne shumat e meposhtme: 4.00 EUR per aksion ne 2007, 4.25 EUR per aksion ne 2009, dhe 4.75 EUR per aksion ne 2010. Bordi mbikqyres dhe bordi drejtues vleresojne , duke iu referuar zhvillimit, taksave, dhe faktoreve te tjere, politika e pranuar dividente eshte nje kompromis i pershtatshem mes te ardhurave dividente te pronarve dhe te perdorimit te te ardhurave neto per financimin e planeve te investimeve te kompanive, ne kete menyre nga njera ane duke bere te mundur maksimizimin e perfitimeve te pronareve, dhe nga ana tjeter duke bere te mundur rritjen dhe zhvillimin per nje kohe te gjate te grupit Mercator. Shuma aktuale e dividenteve ne çdo vit biznesi do te caktohet nga Asambleja e Aksionerve, me bordin mbikqyres dhe bordin drejtues qe kane detyren e vetme te formimit dhe te harmonizimit te nje oferte per te perhapur perfitim ne çdo vit.

Pyetje te bera shpesh per dividentet

Kur eshte caktuar data e pageses se dividenteve, dhe nga cili paguhet?

Ne nje Asamble te rregullt Aksioneresh te kompanise, aksioneret pranojne nje rezolute ne perdorim te fletes se volumit te balancit dhe ne shumen e dividenteve te vitit paraardhes. Dividentet paguhen nga gjithe aksioneret aksionet e te cileve jane, ne diten e pranuar, rregjistruar ne rregjistrin e aksionereve qe eshte mbajtur nga KDD, kompani qendrore sigurie, Inc. Ne Ljujana.

Si percaktohet vlera e dividenteve te mi?

Shuma bruto e dividenteve per tu paguar aksionereve eshte llogaritur ne baze te numrit te aksioneve dhe shumes se dividenteve per çdo aksion.

Ne perputhje me formen ligjore te aksionereve, zbritja e taksave eshte vendosur:

 

rezidentet NP 20% zbritje e takses
jo rezidentet NP 20% zbritje e taksesn
zoterues te vetem SP 20% zbritje e takses (SP trjatohet si nje person natyral; kompania mund te emertoje ato ndryshe!)
rezidentet LE asnje zgjidhje taksash (kerkohet TIN)
Jo rezidentet LE 15% depozitimi i taksave (e vlefshme per 1 janar, 2007); marresi mund te kerkoje nje zbritje ne baze te marreveshjes nderkombetare (proçedura te keshilluara me saktesi)
FONDET(kurshimeshdhe pensionesh) asnje vendosje e taksave; nuk kerkohet asnje numer identifikimi taksash.

 Kush i paguan dividentet?

Dividentet mund te paguhen nga vete kompania, ose ne emer te saj nga banka me marreveshje te kontraktuara te cilat kryejne te gjithe proçedurat e pageses, informimit, dhe zgjidhjes se ankesave te mundshme.

Si paguhen dividentet?

Dividentet paguhen ne baze te nje urdhri per te paguar. Kur dividentet paguhen ne baze te urdhrit per te paguar, ky i fundit duhet te permbushet ne menyre korrekte dhe te plote dhe i dergohet adreses se administratorit te dividentit (bankes); ne kete menyre, shuma zgjedhese e dividenteve i eshte shperndare llogarise se caktuar. Numri i llogarive marrese dhe numri identifikues i takses se marresit duhet deshmuar ne urdher. Ne rast se aksioneri nuk ka nje nje llogari te hapur, ose deshiron te paguhet me leke ne dore dhe shuma per tu paguar eshte nuk eshte me shume se 120.00 EUR, shuma mund te paguhet ne njesine me te aferme bankare qe paguan dividentet (nje liste njesish eshte ne ane te pasme te njoftimit), ne prezantimin e urdhrit per te paguar, marresi DUHET te verifikoje korrektesine e informacionit dhe Njofton administratorin per ndryshime te tjera.

Kush mund ti terheqe dividentet e mi?

Dividentet mund ti paguhen vetem aksionerit vete ne baze te nje dokumenti identifikimi personal, ose nga perfaqesuesi ligjor i tij i cili, perveç dokumentit personal te identifikimit, paraqet gjithashtu nje kopje te vlefshme autorizimi, te verifikuar nga nje noter.

Ç’ndodh nese jam nen moshe?

Dividentet per femijet e tyre nen moshe mund te paguhen nga prinderit, duke paraqitur nje dokument identifikimi personal dhe çertifikaten e lindjes se femijes, ne secilin rast ato duhet te paraqesin numrin identifikues te takses se aksionerit.

Po rreth takses kundrejt fitimit te dividenteve?

Taksimi cedular do te thote taksim i ndare interesi, te dividenteve, dhe te ardhurave kryesore. Llojet e listuara te te ardhurave taksohen me 20% dhe taksa e paguar njihet si taksa e fundit, qe do te thote qe kete lloj te ardhurash nuk jane te perfshira dhe nuk jane te listuara ne tabelen vjetore per vleresimin e takses hyrese. Marresit e dividenteve njoftohen nga akordimi ose paguhen ne diten qe paguhen dividentet; ne rast se ato paguhen ne nje llogari te njohur tashme te aksionereve, njoftimi i pageses se dividentit perfaqeson gjithashtu njeheresh njoftimin e akordimit. Ne diten e pageses, kompania vendos taksen e detyrimit dhe administrimit sebashku me format e pershkruara (REK-2 Appendiks 6 dhe ODO_1). Ne fund te vitit, kompania dergon nje dosje te gjithe pageses se dividenteve personave natyrale administrimit te DURS-takses te Republikes Sllovne (virodiv. Dat).

Ku mund te rregjistroj informacionin e ndryshuar?

Per te rregjistruar te gjithe informacionin e ndryshuar (emer dhe mbiemer) dhe adresa mund te behet vetem tek KDD, Kompania Qendore e Sigurimit, Inc., Tivolska cesta 48, Ljubljana, tel:+38613073500 ose e-mail:info@kdd.si. aty ju mund te gjeni gjithashtu informacion rreth statusit te sigurise suaj.

Po rreth rasteve te trashegimise?

Ne rast trashegimie, pagesa e dividenteve ne para te thata nuk eshte e mundur. Kjo e fundit duhet te nenshkruhet nga administratori: rregulli per te paguar, i bere ne emer te te vdekurit: Nje kopje te nje rezolute te vlefshme persa i perket trashegimise, nje kopje e njoftimit e ri-regjistrimit te sigurise: informacion rregjistrimi i te gjithe trashegimtareve (emer, mbiemer, adrese, kodi postal, numri unik i qytetarit Master (emso) dhe numri identifikues i takes) dhe numri i llogarise bankare. Ne qofte se ju nuk e keni akoma njoftimin e ri-rregjistrimit te sigurise, ju lutem kontaktoni Kompanine Qendore te Sigurimit, Inc., Tivolska cesta 48, Ljubljana, tel:+38613073500, ku ato rregullojne ri-rregjistrimin te sigurise se trashegimtareve ligjore.

Per sa kohe eshte i vlefshem dividenti?

Data e pergjithshme e skadimit per dividentet eshte per pese vjet, kompania mund te vendosi ne Asamblene ne daten tre vjeçare per detyrimet te cilat nuk jane te shpeshta. Pas kesaj date, dividentet nuk paguhen me. Shumat e dividenteve jane te shtuara, nuk mbartin interes, dhe kjo eshte arsyeja pse eshte me frytedhenese per aksionerin te caktoje pagesen e dividenteve sa me shpejt te jete e mundur.

Po rreth jo rezidenteve- qytetare te huaj, pronare te aksioneve?

Terheqja personalisht e dividenteve nuk eshte e mundur per jo-rezidentet, si pasoje e proçedurave te pershkruara te pageses se te ardhurave (ne kete rast te dividenteve) per jo-rezidentet. Ne baze te ndryshimit te legjislacionit te takses, ne zbatim nga 1 janari i 2007-tes, dividentet mund te paguhen nga nje jo-rezident pa nje numer identifikues te takses Sllovene; megjithate, ne kete rast, jo-rezidentet duhet ti dorezojne administruesit informacionin e kerkuar - te pakten emrin personal, adresen, numrin e identifikimit, dhe vendin e rezidences. Numri i identifikimit konsiderohet si çdo numer qe eshte i krahasueshem me Numrin tone unik te Qytetarit Master (EMSO), ose ne qofte se nje numer i tille nuk ekziston, numrin e nje dokumenti personal - karte identifikimi ose pashaporte, ne secilin rast leshimi i dokumentit dhe data e skadimit duhet te caktohen veç numrit te identifikimit personal.Te gjithe aksioneret jo-rezidente marin nje njoftim me rregullin per te paguar dividentet. Ato shkruajne informacionin e tyre dhe llogarine bankare, qe kane hapur ne Slloveni ose jashte saj dhe rregullin. Secili jo-rezident ka mundesine te hapi nje llogari jo-rezidente ne banken administruese. Akordimi nga llogarite e aksionereve qe jane te hapura jashte performojne ne EUR.

Kartevizita

Mercator-A sh.p.k.
Fshati Gjokaj, Komuna Kashar,
Km 12, Autostrata Tirane-Durrës
Tirane, Shqiperi

E-mail: info@mercator.al

Na kontaktoni

Leaflet_SC

Gjeni Ofertat Speciale në Mercator nga dt. 2 - 29 Shtator 2011